Nastavitve piškotkov

Varovanje | Video nadzor | Varovanje objektov | Varnostni sistemi | Varovanje prireditev | Varovanje premoženja | Zasebno varovanje | Protivlomni sistemi | Alarmne naprave | Alarmni sistemi | Hišni alarm | VIdeo nadzor | Videonadzorni sistem | Nadzorne kamere | Digitalni videonadzor | Video varovanje | Požarna varnost | Požarna zaščita | Požarni senzorji | Protipožarna zaščita | Varnost pri delu | Varstvo pred požarom | Varstveni inženiring | Varstvo okolja | Gasilski servis | Servis gasilnih aparatov | Prevoz oseb | Prevoz denarja | Fizično varovanje | Intervencijska služba | Receptorska služba | Varnostna vrata | Protivlomna vrata | Vratna varovala | Varovanje pred dopustom | Hochiki | Varnostna služba

SLO | ENG
Nahajate se: Domov / Povezave / Alarmne naprave
 

VARNOST MARIBOR d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5
2000 MARIBOR
 
  : 02 230 30 10
  : 02 230 30 49
  : info@varnost.si

ALARMNE NAPRAVE

Sistemi tehničnega varovanja so namenjeni za samodejno zaznavanje neželenih dogodkov (vlom, požar …), selekciji in nadzoru prehodov v pomembna območja objektov ali kot pomoč pri nadzoru posebej pomembnih področij objektov. Namenjeni so torej za varovanje oseb in premoženja, zato je pričakovana visoka stopnja zanesljivosti in učinkovitosti delovanja. Da bi lahko ugodili zahtevi po visoki zanesljivosti in učinkovitosti, so zelo specifično konstruirani in grajeni, temeljijo na najsodobnejših elektronskih tehnologijah, zahtevajo pa tudi zelo strokovno načrtovanje in vgradnjo.

 

Uporabnik naredi prvi korak k zanesljivemu in učinkovitemu varovanju, ko izbere zanesljivega, izkušenega in strokovno usposobljenega ponudnika z ustrezno licenco. Takšen ponudnik gotovo svetuje primerno tehnično rešitev in naročniku zna razložiti, zakaj naj kriterij za izbiro med številnimi ponudniki ne bi bila najnižja cena.

 

Pozneje, ko je sistem tehničnega varovanja že vgrajen, je treba stalno zagotavljati pogoje, da lahko služi svojemu namenu, tj. varovanju oseb in premoženja. Pri tem je ključnega pomena strokovno servisiranje in redno vzdrževanje. Sistemi tehničnega varovanja morajo biti, tako kot vse tehnične naprave, ustrezno vzdrževani in servisirani.

 

Kaj vključuje vzdrževanje?

S terminom »vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja« na splošno razumemo zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje opreme tehničnega varovanja. V našem podjetju se trudimo vzdrževanju sistemov tehničnega varovanja pripisati pravi pomen. V bistvu gre za mnogo več, kot je skrb za delovanje opreme. Gre za vzdrževanje učinkovitosti in zanesljivosti delovanja varnostnega sistema. Vzdrževanje v najširšem smislu pojmujemo kot skupek aktivnosti, ki jih izvajata izvajalec in naročnik varovanja. Najpomembnejše aktivnosti so med drugimi naslednje: pravilna uporaba, redni strokovni pregledi, strokovno popravilo okvar, svetovanje, generalne obnove in prilagoditve novonastalim razmeram na varovanem objektu.

 

Zakaj se odločiti za redno vzdrževanje alarmne naprave?

Med razlogi, ki govorijo v prid rednemu vzdrževanju, velja izpostaviti naslednje:

 • V varovanih objektih se pogosto spreminja namembnost prostorov (npr. iz enega velikega prostora nastane več manjših, iz prej »nepomembne« pisarne nastane skladišče za drago tehnično opremo …). Ker je bilo tehnično varovanje načrtovano in vgrajeno glede na prvotno namembnost, je z nastalimi spremembami pogosto porušena funkcionalnost varovanja, saj sistem zaradi sprememb v prostoru ne služi več popolnoma svojemu namenu.
 • V varovanih objektih se menjajo ljudje, ki upravljajo s sistemom varovanja in pogosto niso poučeni o njegovi pravilni uporabi. Zaradi tega se bistveno zmanjšata učinkovitost in zanesljivost delovanja. Uporabnike je treba znova poučiti, jih seznaniti z delovanjem sistema …
 • V sistem tehničnega varovanja so vgrajene komponente, ki imajo omejen čas delovanja (npr. akumulatorji za rezervno napajanje). Njihove lastnosti se spreminjajo glede na vsakodnevne obremenitve, ki so med sistemi različne, enotnega vzorca iztrošenosti pa ni. Zaradi tega jih je treba periodično kontrolirati in po določenem obdobju menjati.
 • Prav tako so v sistem vgrajeni elementi (senzorji, objektivi kamer), na katerih delovanje močno vpliva okolje, v katerem delujejo (prah, vlaga …). Te elemente je treba redno čistiti in jih tudi vedno znova nastavljati.
 • Vzdrževanje sistemov – npr. tistih za avtomatsko javljanje požara – je zakonsko predpisano in že iz tega vidika obvezujoče.
 • Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da so naši naročniki rednega pogodbenega vzdrževanja deležni določenih ugodnosti pri drugih storitvah s področja tehničnega varovanja.

Kako izvajamo redno vzdrževanje alarmne naprave?

V sklopu rednega vzdrževanja za naše naročnike opravljamo redne periodične preglede v pogodbeno dogovorjenih rokih, in to od enega do štiri preglede na leto. Naročnikom priporočamo število rednih pregledov glede na priporočila proizvajalca vgrajene opreme, glede na realno stopnjo tveganja v varovanem objektu, glede na vrsto in kompleksnost tehničnega varovanja, glede na razmere, v katerih sistem deluje, in v skladu z obstoječimi zakonskimi predpisi

 

Ko je z naročnikom sklenjen pisni dogovor o rednem vzdrževanju, objekt uvrstimo v letni plan rednega vzdrževanja, po katerem potem izvajamo preglede. Naročniku ni več treba skrbeti za naročila, saj bomo za redno izvajanje v dogovorjenih rokih poskrbeli mi.

Izvedba periodičnega pregleda vključuje:

 • pregled in čiščenje dogovorjenega števila ali vseh elementov sistema,
 • preizkus delovanja vseh posameznih enot sistema,
 • funkcionalni preizkus delovanja sistema kot celote,
 • meritve in kalibracijo električnih parametrov sistema,
 • potrebne ponastavitve v sistemu,
 • preizkus delovanja prenosa alarmnih signalov,
 • obnovitev uporabniških navodil in, če je to potrebno, ponovno poučitev uporabnikov,
 • svetovanje naročniku v zvezi s povečanjem varnostne stopnje objekta in
 • izdelavo poročila o opravljenem pregledu.

Z rednim vzdrževanjem tehničnega varovanja zagotavljamo pogoje, da bo le-to služilo svojemu namenu in pravilno delovalo takrat, ko je to najbolj potrebno. Z rednimi preventivnimi pregledi vzdržujemo učinkovitost in zanesljivost delovanja varnostnega sistema.

 

Servisna služba

Za odpravo napak v delovanju sistemov tehničnega varovanja našim naročnikom zagotavljamo 24-urno servisno službo z zelo prilagodljivim odzivnim časom (tudi 4 ure ali manj), napako pa odpravimo v najkrajšem možnem času. Če je potrebno večje popravilo, ki ga ni možno izvesti na objektu, lahko v dogovoru z naročnikom za čas trajanja popravila zagotovimo nadomestno napravo. Na takšen način vzdržujemo stalno funkcionalnost tehničnega varovanja.

 

Kdo izvaja vzdrževanje alarmne naprave?

Storitve rednega pogodbenega vzdrževanja in servisiranja opravlja skupina ustrezno usposobljenih, opremljenih in licenciranih varnostnih tehnikov, ki imajo bogate, večletne delovne izkušnje. Strokovnost varnostnih tehnikov vzdržujemo z rednimi usposabljanji ter z notranjim in zunanjim izobraževanjem pri naših dobaviteljih. Poleg specifičnih tehničnih znanj, ki jih zahteva področje tehničnega varovanja, dajemo velik poudarek tudi drugim znanjem, s katerimi so varnostni tehniki usposobljeni prepoznati dejansko varnostno situacijo na varovanem objektu in naročnikom strokovno svetovati.

Poudarjamo strokovnost varnostnih tehnikov, saj ni pomembno le, da napako odpravijo, ampak da ugotovijo, zakaj se je pojavila in kako jo v prihodnje preprečiti.

 

Kaj lahko v zvezi z vzdrževanjem storijo uporabniki sami?

Naročniki oziroma uporabniki sistemov tehničnega varovanja lahko tudi sami veliko storijo za zagotavljanje učinkovitosti in zanesljivosti tehničnega varovanja, vendar poudarjamo, da s tem ni mogoče nadomestiti pregleda ustrezno usposobljenega strokovnjaka.

Izpostaviti velja predvsem naslednje:

 • podrobno naj preberejo navodila za uporabo, pravilno uporabljajo sistem in ravnajo v skladu z navodili,
 • od strokovnjakov naj zahtevajo, da jih seznanijo z načinom delovanja in konfiguracijo sistema; na ta način bodo lažje in hitreje prepoznali morebitne napake v delovanju ter o tem pravočasno obvestili servisno službo;
 • ob vsakem najmanjšem sumu, da sistem ne deluje pravilno, naj poiščejo strokovno mnenje servisne službe;
 • ko preurejajo prostore (premeščanje pohištva, sprememba namembnosti prostora …), je treba vedno preveriti vpliv sprememb na funkcionalnost tehničnega varovanja.

Naj ob koncu tega prispevka ponovno poudarimo pomembnost rednega vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja in strokovne servisne službe za zagotavljanje učinkovitega in zanesljivega varnostnega sistema. Le ustrezno vzdrževan in servisiran sistem bo služil svojemu namenu in odigral svojo vlogo takrat, ko bo to potrebno.