Nastavitve piškotkov

Varovanje | Video nadzor | Varovanje objektov | Varnostni sistemi | Varovanje prireditev | Varovanje premoženja | Zasebno varovanje | Protivlomni sistemi | Alarmne naprave | Alarmni sistemi | Hišni alarm | VIdeo nadzor | Videonadzorni sistem | Nadzorne kamere | Digitalni videonadzor | Video varovanje | Požarna varnost | Požarna zaščita | Požarni senzorji | Protipožarna zaščita | Varnost pri delu | Varstvo pred požarom | Varstveni inženiring | Varstvo okolja | Gasilski servis | Servis gasilnih aparatov | Prevoz oseb | Prevoz denarja | Fizično varovanje | Intervencijska služba | Receptorska služba | Varnostna vrata | Protivlomna vrata | Vratna varovala | Varovanje pred dopustom | Hochiki | Varnostna služba

SLO | ENG
Nahajate se: Domov / Povezave / Požarna varnost
 

VARNOST MARIBOR d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5
2000 MARIBOR
 
  : 02 230 30 10
  : 02 230 30 49
  : info@varnost.si

POŽARNA VARNOST

Vse dobrine ki jih ustvarjate s sodelavci v podjetju lahko izginejo v ognjenih zubljih v samo nekaj minutah. Da bi to možnost zmanjšali na najmanjšo možno mero, je potrebno področje požarne varnosti urediti v skladu z zahtevami zakonodaje.

 

 

 

 

Izdelava požarnih redov

Požarni red s predpisanimi prilogami je osnovni organizacijski predpis, s katerim podjetje ureja področje varstva pred požarom. Z določili požarnega reda so natančno definirani: odgovornosti, preventivni ukrepi, odstranjevanje gorljivih odpadkov, predvideno število porabnikov v objektu, nadzor nad izvajanjem ukrepov in dejavnosti na področju varstva pred požarom, navodila za ravnanje v primeru požara ter vsebina in periodika usposabljanj zaposlenih za varstvo pred požarom.

  

Izdelava ocen požarne ogroženosti

Namen ocene požarne ogroženosti je ugotoviti požarno ogroženost objekta, v katerem podjetje opravlja svojo dejavnost. Ocena je izhodišče za načrtovanje nekaterih ukrepov varstva pred požari, saj je od stopnje požarne ogroženosti odvisno izvajanje ukrepov varstva pred požarom (izdelava požarnega načrta in načrta evakuacije, periodika usposabljanj zaposlenih za varstvo pred požarom, izvajanje praktičnih vaj evakuacije iz objekta, stopnja strokovne izobrazbe osebe, ki je odgovorna za varstvo pred požarom, itd.).

 

Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom 

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno zaposlen pri njem, poučen o varstvu pred požarom po programu, ki zajema teoretično in praktično znanje, predvsem o razmerah na delovnem mestu v posameznem poslovnem ali industrijskem objektu (o delovnih razmerah), o nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije, preventivnih ukrepih, predpisih za varstvo pred požarom, opremi za varstvo pred požarom in uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov.


Delavec se mora usposabljati večkrat: ob nastopu dela in nato periodično v skladu s požarnim redom objekta (na dve do tri leta).
Poleg osnovnega usposabljanja zaposlenih iz varstva pred požarom izvajamo tudi posebna usposabljanja:

  • za osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov,
  • za osebe, odgovorne za izvajanje načrta evakuacije.

Poleg tega pomagamo pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja za evakuiranje iz objekta ob požaru (obvezno enkrat letno za objekte, za katere je treba izdelati načrt evakuacije oz. se v njih lahko zadržuje več kot 100 oseb).

 

Opravljanje nalog strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pri naročnikih

V podjetjih (ustanovah naročnikov) opravljamo zakonsko predpisane naloge strokovnega delavca za varstvo pred požarom, ki ga pooblastijo lastniki oz. uporabniki objektov. Bistvene naloge strokovnega delavca so: svetovanje na področju varstva pred požarom v zvezi z veljavno zakonodajo, usposabljanje delavcev za varno delo, opravljanje nadzora po objektih v zvezi z varstvom pred požarom, izdelava rednih pisnih poročil o stanju, vodenje predpisanih evidenc, določenih s požarnim redom, sodelovanje z inšpekcijskimi službami s področja varstva pred požarom, policijo in gasilci po požaru itd.
Dobava, vgradnja in servis gasilnih aparatov
Gasilnike namestimo na objekt po zahtevah v projektni dokumentaciji ali na osnovi predhodnega izračuna. S stalnim usposabljanje serviserjev za vse dobavljene gasilnike zagotavljamo strokovno vgradnjo in vzdrževanje ter dobavo originalnih nadomestnih delov.
Pridobljeno imamo pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnikov naslednjih proizvajalcev oz. tipov gasilnikov: Pastor (Hrvaška), Gloria in Total (Nemčija) ter Urban (Slovenija).

 

Preizkušanje in tehnični nadzor hidrantnih omrežij

Na hidratnem omrežju izvedemo preizkus po predpisanem postopku in izdamo potrdilo o brezhibnem delovanju. V skladu s pridobljenim pooblastilom opravimo tudi redni letni tehnični nadzor z izdajo vseh predpisanih listin.
Za hidrantna omrežja dobavljamo originalne nadomestne dele in dodatno opremo.

 
Meritve strelovodnih napeljav

Na osnovi Pravilnika o tehniških predpisih za strelovode pregledujemo in merimo strelovodne napeljave zaradi zaščite objektov pred udarom strele. Pregledi in meritve so opravljeni ob izgradnji novih napeljav, po udaru strele, po rekonstrukciji in periodično na določena obdobja (od 1 do 5 let) glede na namembnost objekta. O pregledu sestavimo zapisnik, v katerega vpišemo ugotovljene vrednosti. Iz njega mora biti razvidno, ali je napeljava brezhibna, in če ne, kakšna popravila so potrebna.