Nastavitve piškotkov

Varovanje | Video nadzor | Varovanje objektov | Varnostni sistemi | Varovanje prireditev | Varovanje premoženja | Zasebno varovanje | Protivlomni sistemi | Alarmne naprave | Alarmni sistemi | Hišni alarm | VIdeo nadzor | Videonadzorni sistem | Nadzorne kamere | Digitalni videonadzor | Video varovanje | Požarna varnost | Požarna zaščita | Požarni senzorji | Protipožarna zaščita | Varnost pri delu | Varstvo pred požarom | Varstveni inženiring | Varstvo okolja | Gasilski servis | Servis gasilnih aparatov | Prevoz oseb | Prevoz denarja | Fizično varovanje | Intervencijska služba | Receptorska služba | Varnostna vrata | Protivlomna vrata | Vratna varovala | Varovanje pred dopustom | Hochiki | Varnostna služba

SLO | ENG
Nahajate se: Domov / Povezave / Varnost pri delu
 

VARNOST MARIBOR d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5
2000 MARIBOR
 
  : 02 230 30 10
  : 02 230 30 49
  : info@varnost.si

VARNOST PRI DELU

  

 

Izdelava izjav o varnosti pri delu  z oceno tveganja

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora vsak delodajalec sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki je izhodišče za urejanje tega področja v podjetju oz. ustanovi. V oceni tveganja se za vsako delovno mesto opredelijo in ocenijo nevarnosti in škodljivosti ter določijo ustrezni ukrepi za njihovo zmanjšanje. Oceno tveganja je treba v obliki revizij redno prilagajati novim razmeram pri delodajalcu.

 

Usposabljanje zaposlenih iz varnosti pri delu

Nezadostno znanje, različne spretnosti in navade ter nezadostna usposobljenost delavcev za varno delo so pomembni dejavniki, ki vplivajo na pojav poškodb pri delu in zdravstvenih okvar. Zaradi tega in v skladu z zakonskimi zahtevami morajo delodajalci poskrbeti, da je vsak delavec usposobljen za varno opravljanje dela (ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo, ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu, ter periodično na dve leti, če gre za nevarnejša delovna mesta). Na usposabljanju se delavec seznani z delovnimi razmerami, nevarnostmi, škodljivostmi in ukrepi za varno opravljanje dela, o čemer mora delodajalec voditi evidence.
Usposabljanje poteka po programu, ki ga potrdi delodajalec, sestavljeno pa je iz teoretičnega in praktičnega dela.

Usposabljanje delavcev za varno delo z nevarnimi kemikalijami.Kadar delavci pri svojem delu ravnajo z nevarnimi kemikalijami, se morajo ustrezno usposobiti, da lahko delo opravljajo varno. Usposabljanje poteka ob nastopu dela, ob spremenjenih delovnih razmerah in periodično vsako leto.
Usposabljanje zajema področje pravno normativne, ureditve s področja nevarnih kemikalij, seznanitev z vrstami in nevarnimi lastnostmi kemikalij ter tveganji na delovnem mestu, ukrepe v primeru nezgod pri delu z nevarnimi kemikalijami, poznavanje sistema označevanja in varno delo.

 
Pregledi in preizkusi delovne opreme

Delodajalec mora zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom ali po premestitvi na drugo delovno mesto pregleda pristojna oseba. Ta izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.
Nadzor nad delovno opremo je treba zagotoviti z rednimi kontrolnimi pregledi in preizkusi. Ti morajo biti zagotovljeni v rokih, ki jih določi proizvajalec. Če proizvajalec rokov za periodične preglede ne določi, jih je treba zagotoviti v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

 

Meritve električnih napeljav

Električne napeljave morajo biti načrtovane in izvedene tako, da ne povzročajo tveganj za požar ali eksplozijo. Delavci in druge osebe morajo biti zavarovani pred tveganji, ki jih povzroča posredni ali neposredni stik z deli električnih napeljav. Za vse električne napeljave velja, da morajo biti med vso svojo življenjsko dobo varne za ljudi, domače živali in opremo.
Delodajalec mora zagotoviti, da električne napeljave pred začetkom opravljanja dejavnosti pregleda pooblaščena oseba. Prav tako mora zagotoviti periodična preverjanja. Če roki za preglede niso določeni, jih mora delodajalec določiti v splošnem aktu, da so pomanjkljivosti in nepravilnosti lahko pravočasno odkrite. O pregledu se izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da so električne napeljave načrtovane in izvedene v skladu s tehničnimi predpisi in standardi.

 

Opravljanje nalog koordinatorja za varnost pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih mora naročnik (investitor) ali nadzornik projekta imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, kadar dela izvajata dva izvajalca ali več. Naročnik del mora že v fazi načrtovanja in priprave projekta poskrbeti, da so upoštevani ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu ter za njihovo koordinacijo in izvajanje.

 

Opravljanje nalog strokovnega delavca za varnost pri delu pri naročnikih

V podjetjih in ustanovah naročnikov opravljamo zakonsko predpisane naloge strokovnega delavca, ki ga morajo imeti določnega vsi delodajalci (ne glede na število zaposlenih in dejavnost). Bistvene naloge strokovnega delavca za varnost pri delu so: izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti, opravljanje preiskav delovnega okolja ter pregledov in preizkusov delovne opreme, spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu, izdelava navodil za varno delo, usposabljanje delavcev za varno delo itd. Naštete naloge razširimo še s celovito organizacijo, svetovanjem in nadzorom pri naročniku, sodelovanjem z inšpekcijo in pooblaščenim zdravnikom, spremljanjem zakonskih zahtev, uvajanjem tehnoloških novosti itd.

 

Preiskave škodljivosti delovnega okolja

Ustreznost delovnih razmer je treba preveriti z izvedbo preiskav škodljivosti delovnega okolja. Obseg meritev (določitev parametrov) je odvisen od posameznega delovnega okolja oz. razmer, ki so zanj značilne. Dobljeni rezultati meritev so vodilo za izvedbo ukrepov, potrebnih za zaščito zdravja delavcev na delovnih mestih. Zakon zato vsem delodajalcem nalaga obvezo za izvedbo omenjenih preiskav, ki jih je treba obnavljati periodično na tri leta.