Varovanje | Video nadzor | Varovanje objektov | Varnostni sistemi | Varovanje prireditev | Varovanje premoženja | Zasebno varovanje | Protivlomni sistemi | Alarmne naprave | Alarmni sistemi | Hišni alarm | VIdeo nadzor | Videonadzorni sistem | Nadzorne kamere | Digitalni videonadzor | Video varovanje | Požarna varnost | Požarna zaščita | Požarni senzorji | Protipožarna zaščita | Varnost pri delu | Varstvo pred požarom | Varstveni inženiring | Varstvo okolja | Gasilski servis | Servis gasilnih aparatov | Prevoz oseb | Prevoz denarja | Fizično varovanje | Intervencijska služba | Receptorska služba | Varnostna vrata | Protivlomna vrata | Vratna varovala | Varovanje pred dopustom | Hochiki | Varnostna služba

SLO | ENG
Nahajate se: Domov / Dejavnosti / Varstveni inženiring

VARSTVO PRED POŽAROM

Vse dobrine ki jih ustvarjate s sodelavci v podjetju lahko izginejo v ognjenih zubljih v samo nekaj minutah. Da bi to možnost zmanjšali na najmanjšo možno mero, je potrebno področje požarne varnosti urediti v skladu z zahtevami zakonodaje.

 

 

 

 

Študije, zasnove in izkazi požarne varnosti

Študija oz. zasnova požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije pri gradnji, rekonstrukciji, investicijskih vzdrževanjih in drugih spremembah na objektih. V njej so določeni vsi predpisani požarnovarnostni ukrepi, ki se nanašajo na evakuacijo ljudi, prenos požara na sosednje objekte, širjenje požara po notranjosti in zunanjosti objekta, odkrivanje, javljanje in gašenje požara ter gasilsko intervencijo. Te ukrepi se upoštevajo v projektih arhitekture, gradbenih konstrukcij ter strojnih/elektro/tehnoloških inštalacij. Izkaz požarne varnosti se izdela v dveh fazah: pri projektiranju (PGD) in po izvedbi del (PID), kjer predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta.

  

Izdelava požarnih redov

Požarni red je osnovni pravni akt, s katerim podjetje/ustanova ureja področje varstva pred požarom (VPP). V njem so natančno definirani organizacija, naloge in odgovornosti posameznikov, ukrepi VPP (v zvezi z evakuacijo ljudi, opremo in napravami za gašenje požarov, sistemi aktivne požarne zaščite), navodila za ravnanje v primeru požara, usposabljanja zaposlenih iz VPP itd. Obvezne priloge požarnega reda so: izvlečki (izobesijo se na vidna mesta), navodila za ravnanje posameznikov, evidenčni listi o pregledih ter vzdrževanju opreme, naprav za VPP, o usposabljanju zaposlenih za VPP, o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah ter nastali škodi itd. Požarni načrt je grafični prikaz objekta z označenimi nevarnostmi ter opremo in napravami za preventivno in aktivno požarno zaščito. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in reševalcem. Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta z vrisanimi potmi za evakuacijo oseb iz objekta ter sredstvi in opremo za alarmiranje in gašenje začetnih požarov. Izobešen mora biti na vidnih mestih v objektu.

 

Izdelava ocen požarne ogroženosti 

Se izdeluje za posamezne objekte oz. skupine le-teh in tudi širša območja. Ocenjevanje zajema naslednja okolja: naravno, bivalno,industrijsko z ali brez nevarnih snovi ter promet. Rezultati ocene predstavljajo izhodišče za načrtovanje nekaterih ukrepov varstva pred požari (izdelava požarnega načrta in načrta evakuacije, periodika usposabljanj zaposlenih za VPP, izvajanje praktičnih vaj evakuacije iz objekta itd.).

 

Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno zaposlen pri njem, poučen o varstvu pred požarom po programu, ki zajema teoretično in praktično znanje o razmerah na delovnem mestu, o nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije, preventivnih ukrepih, opremi in napravah za varstvo pred požarom in uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov. Vsi zaposleni se morajo usposabljati ob nastopu dela in periodično v skladu s požarnim redom objekta (na dve do tri leta). Določene skupine zaposlenih opravljajo še usposabljanja po posebnih programih za:

 • osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (na tri leta)
 • opravljanje požarne straže (na tri leta)
 • varnostnike in operaterje varnostno nadzornih centrov (na tri oz. pet let) podjetij za požarno varovanje

Sodelujemo tudi pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja za evakuacijo iz objektov (obvezno enkrat letno za objekte, za katere je treba izdelati načrt evakuacije oz. se v njih lahko zadržuje več kot 100 oseb).

 

Opravljanje nalog strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pri naročnikih

Vodstva oz. lastniki podjetji, ustanov, stanovanjskih objektov itd. nas pooblastijo za celostno izvajanje ukrepov VPP pri njih. Na ta način skrbimo za to da:

 • so pravočasno izpolnjene vse zakonske obveznosti na področju VPP
 • je ob obiskih požarnih inšpektorjev področje VPP ustrezno urejeno (ni denarnih kazni)
 • se ustrezno zmanjšajo tveganja nastankov požara in posledic le-teh (materialna škoda, kazenske odgovornosti vodstvenih in vodilnih delavcev itd.).

Način opravljanja našega dela:

 • periodični pregledi stanja v objektih naročnika (prostorov, dokumentacije, opreme in naprav za VPP, tehnoloških procesov, skladišč itd.)
 • izdelava periodičnih pisnih poročil o stanju (pomanjkljivosti, predlogi ukrepov, zakonske novosti, nevarna stanja itd.)
 • sodelovanje ob inšpekcijskih pregledih, požarih, eksplozijah
 • 24 urna dosegljivost preko varnostno nadzornega centra našega podjetja.

 

Vsebina dela:

 • svetovanje v zvezi z veljavno zakonodajo
 • predlaganje in nadzor ukrepov VPP
 • izdelava predpisane dokumentacije (požarni redi in načrti, ocene požarne ogroženosti, študije požarne varnosti itd.)
 • usposabljanje zaposlenih iz VPP
 • vzdrževanje opreme in naprav za VPP (gasilnih aparatov, hidrantov itd.)
 • izvajanje meritev strelovodne instalacije
 • vodenje evidenc o usposabljanjih, požarih, gasilskih intervencijah, pregledih ter vzdrževanju opreme in naprav za VPP, sistemih aktivne požarne zaščite, dimovodnih in kurilnih napravah)

 

Dobava, vgradnja in servis gasilnih aparatov

Gasilnike namestimo na objekt po zahtevah v projektni dokumentaciji ali na osnovi predhodnega izračuna. S stalnim usposabljanje serviserjev za vse dobavljene gasilnike zagotavljamo strokovno vgradnjo in vzdrževanje ter dobavo originalnih nadomestnih delov. Pridobljeno imamo pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnikov naslednjih proizvajalcev: Pastor, Gloria, Total, Fipis, Červinka, Exmon in Gallus.

 

Meritve strelovodnih inštalacij

Na osnovi Pravilnika o tehniških predpisih za strelovode pregledujemo in merimo strelovodne napeljave zaradi zaščite objektov pred udarom strele. Pregledi in meritve so opravljeni ob izgradnji novih napeljav, po udaru strele, po rekonstrukciji in periodično na določena obdobja (od 1 do 5 let) glede na namembnost objekta. O pregledu sestavimo zapisnik, v katerega vpišemo ugotovljene vrednosti. Iz njega mora biti razvidno, ali je napeljava brezhibna, in če ne, kakšna popravila so potrebna.

 

Požarno tesnjenje prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev

Prenos požara v stavbah med prostori (ločenimi požarnimi sektorji) je možen tudi preko prehodov strojnih in elektro inštalacij skozi stene/stropove/tla. Za preprečitev tega izvajamo požarno tesnjenje prehodov inštalacij. Izvajalci teh del imajo pridobljene ustrezne licence SZPV, pri delu pa uporabljamo materiale proizvajalcev s predpisanimi dokazili. Ta dela se izvajajo pri novogradnjah, rekonstrukcijah in drugih posegih na stavbah.

 

KONTAKTI:

e-mail: vi@varnost.si
Tel. : Maribor, 02/230-30-10; Ljubljana,: 01/436-60-66, Murska Sobota, 02/532-16-07

Nastavitve piškotkov