Nastavitve piškotkov

Varovanje | Video nadzor | Varovanje objektov | Varnostni sistemi | Varovanje prireditev | Varovanje premoženja | Zasebno varovanje | Protivlomni sistemi | Alarmne naprave | Alarmni sistemi | Hišni alarm | VIdeo nadzor | Videonadzorni sistem | Nadzorne kamere | Digitalni videonadzor | Video varovanje | Požarna varnost | Požarna zaščita | Požarni senzorji | Protipožarna zaščita | Varnost pri delu | Varstvo pred požarom | Varstveni inženiring | Varstvo okolja | Gasilski servis | Servis gasilnih aparatov | Prevoz oseb | Prevoz denarja | Fizično varovanje | Intervencijska služba | Receptorska služba | Varnostna vrata | Protivlomna vrata | Vratna varovala | Varovanje pred dopustom | Hochiki | Varnostna služba

SLO | ENG
Nahajate se: Domov / Povezave / Varstvo okolja
 

VARNOST MARIBOR d.d.
Kraljeviča Marka ul. 5
2000 MARIBOR
 
  : 02 230 30 10
  : 02 230 30 49
  : info@varnost.si

VARSTO OKOLJA

 

 

Meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju

Za vire hrupa, ki v okolju povzročajo stalen ali občasen hrup, zahteva zakonodaja izvedbo prvih meritev hrupa, glede na rezultate pa tudi obdobnih meritev – monitoringov na tri leta. Med vire hrupa sodijo različni industrijski, obrtni, gostinski in prometni objekti, gradbišča, javne prireditve ipd.
Poleg omenjenih meritev izdelamo tudi strokovne ocene obremenitev okolja s hrupom za potrebe inšpekcijskih služb, lokalne uprave idr.

 

Meritve imisijskih koncentracij zaprašenosti

Spremljanje stanja okolja zaradi virov, ki emitirajo prah (npr. gradbena dela ipd.), zahteva tudi meritve imisijskih koncentracij zaprašenosti v okolici takšnih virov (ničelne meritve, meritve med posegom in med obratovanjem) zaradi ugotavljanja obremenitve okolja in eventualnega ukrepanja.

 

Izdelava celovitih poročil o vplivih na okolje

Zakonodaja predpisuje za določene vrste posegov v prostor (objekti, naprave ...), ki bi lahko glede na svojo dejavnost in velikost degradacijsko vplivali na okolje, izdelavo celovitih poročil o vplivih na okolje z namenom analize in ocene sprejemljivosti posega z vidika vseh dejanskih obremenitev in posledic za okolje.
Predmet poročila je tudi predlog dodatnih preventivnih ukrepov zaščite okolja, če ocenimo, da predvideni ukrepi niso zadostni.
Poročilo o vplivih na okolje je sestavni del vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

Reševanje problematike nevarnih odpadkov v podjetjih

Nudimo celovito ureditev problematike odstranjevanja nevarnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi in nastajajo v procesu dejavnosti podjetja. Pri prevzemu nevarnih odpadkov v podjetjih so zajeti:

  • analiziranje in klasifikacija nevarnih odpadkov,
  • odvoz iz podjetja naročnika v skladu z veljavnimi predpisi,
  • uničenje teh odpadkov po predpisani tehnologiji,
  • izdaja evidenčnega lista.
     

Izdelava načrta gospodarjenja z odpadki

Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki predpisuje povzročiteljem odpadkov in vsem, ki z njimi ravnajo, da izdelajo načrt gospodarjenja oz. načrt ravnanja z njimi. Iz načrta, ki je zasnovan za štiri leta, je razvidna strategija podjetja z namenom, da se količine odpadkov zmanjšajo, predvideni trendi njihovega nastajanja ter ukrepi za zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti.